Sunday, February 22, 2009

RPT BM TINGKATAN 1 2009

SEM SEMESTER 1

MINGGU

SASTERA / TAJUK-TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM BAHASA

NILAI MURNI

KBT


 

Minggu 2

05-09/01/09


 


 


 


 


 

Minggu 3

12-16/01/09

Sabtu ganti1


 


 


 


 

Minggu 4

19-23/01/09


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Tajuk : Hari Pertama Di Sekolah Menengah


 

Komsas : A. Puisi Tradisional


 

i) Pantun 2 Kerat

ii) Pantun Budi

iii) Pantun Kanak-Kanak

BIDANG INTERPERSONAL


 

1.0 – Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.


 

1.1 – Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, intonasi dan nada yang sesuai.


 

1.2 – mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain.


 

1.3 – Menyatakan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai.


 

BIDANG MAKLUMAT


 

7.0 – Mengenal maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.


 

7.1 – Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama, isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar, ditonton dan dibaca.


 

BAHAN ESTETIK


 

10.0 – Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya satera.


 

10.1 – Menyatakan bentuk dan nada puisi.


 

10.2 – Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, permikiran, nilai dan pengajaran.


 

10.3 – Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi.

A. JENIS AYAT

 • ayat perintah
 • ayat tanya
 • ayat seruan
 • ayat penyata


 

B. KATA NAMA


 

 • am
 • khas
 • terbitan


 


 

C. KATA HUBUNG


 

 • dan
 • tetapi

Kasih sayang


 

Hormat-menghormati


 

Kemasyarakatan

Memberi sebab dan akibat


 

Memberi penerangan berkesan

Minggu 5

26-30/1/09

Cuti:

Ganti 1&2

Peristiwa1


 


 


 


 

Minggu 6

2-6/2/09


 


 


 


 

Minggu 7

9-13/2/09

Sabtu ganti2


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Tajuk : Berhemat Semasa Berbelanja


 

Komsas : A Puisi Tradisional


 

i) Syair Badrul Zaman

ii) Syair Ken Tambunan

iii) Syair Menyambut Pelajaran


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

BIDANG INTERPERSONAL


 

1.0 – Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.


 

1.4. – Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan.


 

1.5 – Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi.


 

1.6 – Menyatakan perasaan secara berterus terang dan beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalkan hubungan.


 

BIDANG MAKLUMAT


 

7.0 – Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.


 

7.2 – Memahami dan menyatakan maklumat berdasarkan perkataan yang sukar berdasarkan konteks.

7.3 – Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut.


 

BIDANG ESTETIK

10.0 – Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya satera.


 

10.2 – Mengenalpasti perkara yang menarik dalam karya


 

10.3 – Menyatakan bentuk dan nada puisi


 

10.4 – Menyatakan jenis, cirri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran.


 

10.5 – Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi

A. KATA GANTI NAMA


 

i) ganti nama diri 1


 

ii) ganti nama diri 2


 

iii)ganti nama diri 3


 


 

B. PENJODOH BILANGAN

Tanggungjawab


 

Kerjasama


 

Kesederhanaan


 

Kemasyarakatan

Menilai


 

Membuat kesimpulan


 

Menyelesaikan masalah

Minggu 8

16-20/2/09


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Minggu 9

23-27/2/09


 


 


 


 

Tajuk : Mutiara Hitam Dari Sabah


 

Komsas : A. Puisi Moden


 

i) Negeri China

ii) Seorang Guru Tua

iii) Surat Dari kampus

BIDANG INTERPERSONAL


 

2.0 – Memberikan pendapat yang berbnas sebagai sumbangan dalam perbincangan.


 

2.1 – Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan


 

2.4 – Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan.


 

BIDANG MAKLUMAT


 

7.0 – Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.


 

7.2 – Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.


 

BIDANG ESTETIK


 

10.0 – Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya satera.


 

10.4 – Menyatan jenis, cirri, tema dan persoalan, permikiran, nilai dan pengajaran.


 

10.6 – Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

A. MORFOLOGI


 

i) Golongan Kata


 

 • kata kerja
 • proses pembentukan kata
 • pengimbuhan-ME

Kesyukuran


 

Menghargai


 

Tanggungjawab


 

Patriotik

Meramal


 

Membezakan fakta dan pendapat


 

Membuat kesimpulan


 

Minggu 10&

Minggu11

2-6/3/09

9-13/3/09


 


 

Peperiksaan

Semester 1


 


 

Minggu 12

16-20/3/09


 

Cuti Pertengahan Penggal

Tajuk : Manisnya Senyumanmu


 

Komsas : Puisi Moden


 

i) Puisi Buat Mama


 

ii) Tasik Biru


 

iii) Burung Tempua

BIDANG INTERPERSONAL


 

2.0 – Memberikan pendapat bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.


 

2.1 – Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.


 

2.4 – Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan.


 

2.5 – Memberikan rpenjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan.


 

BIDANG MAKLUMAT.


 

7.0 – Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.


 

7.5 – Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan.


 

7.6 – Membezakan fata dengan pandangan dalam bahan yang dirujuk.


 

BIDANG ESTETIK


 

10.0 – Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.


 

10.3 – Menyatakan bentuk dan nada


 

10.4 – Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, permikiran, nilai dan pengajaran.


 

10.5 – menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi.

A. GOLONGAN KATA


 


 

B. PERUMPAMAAN

Kasih sayang


 

Hormat-menghormati


 

Keadilan


 

Keberanian


 

Kerjasama

Menilai


 

Menyelesaikan masalah

Minggu 13

23-27/3/09


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Minggu 14

30/3-3/4/09

Tajuk : Komputer Dalam Kehidupan


 

Komsas : A. Cerpen


 

i) Pak Usu


 

ii) Sehijau Warna Daun


 

BIDANG INTERPERSONAL


 

3.0 – Berunding secara santun untuk mendapatkan persetujuan dan kata sepakat.


 

3.3 – Menyatakan pendirian yang jelas dengan mengemukakan maklumat yang relevan.


 

3.4 – Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukakan dalam perundingan secara rasional untuk mencapai kata sepakat supaya diterima oleh semua pihak.


 

BIDANG MAKLUMAT.


 

9.0 – Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu.


 

9.1 – Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat dan indah untuk menyampaikan maklumat tersusun dan kohensif.


 

BIDANG ESTETIK


 

10.0 – Memahami dan memberikan respos peribadi tentang karya satera.

10.4 – Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran.


 

10.6 – Mengulas karya satera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

A. KATA ADJEKTIF

Kebebasan


 

Rasional


 

Kasih sayang


 

Berdikari

Mengenalpasti idea utama dan idea sampingan.


 

Menilai


 

Membuat kesimpulan


 


 

Minggu 15

6-10/04/09

Good Friday


 


 


 


 


 


 

Minggu 16

13-17/4/09

Cuti:

Peristiwa2

Ester Monday

Sabtu ganti3


 


 


 

Minggu 17

20-24/4/09


 

Tajuk : Remaja Berwawasan


 

Konsas : Cerpen


 

i) Hadiah hari Guru


 

ii) Gema Menggegar Kota

BIDANG INTERPERSONAL


 

3.0 – Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat.


 

3.3 – Menyatakan pendirian yang jelas dengan mengemukakan maklumat yang relevan.


 

BIDANG MAKLUMAT.


 

8.0 – Memproses maklumat mengikut keperluan tertentu.


 

8.2 – Menyaring maklumat mengikut klasifikasi.


 

8.2 – Menyusun maklumat mengikut keutamaan.


 

BIDANG ESTETIK


 

11.0 – Menguasai gaya bahasa dan dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif.


 

11.3 – Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre.

A. KATA HUBUNG


 


 


 

B. PERIBAHASA

Keberanian


 

Patriotik


 

Tanggungjawab


 

Rasional

Mencirikan


 

Membuat keputusan

Minggu 18

27/04-01/05/09

Hari Pekerja


 


 


 

Minggu 19

4-8/05/09


 


 

Minggu 20

11-15/5/09

Tajuk : Wira Bangsa


 

Komsas : Cerpen


 

i) Diari Seorang Pengawas


 

ii) Makmal ZNF

BIDANG INTERPERSONAL


 

3.0 – Berunding secara santun untuk mendapatkan persetuajuan dan kata sepakat


 

3.2 – Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain secara terbuka untuk mencapai kata sepakat.


 

3.4 – Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukakan dalam perundingan secara rasional untuk mencapai kata sepakat supaya diterima oleh semua pihak.


 

BIDANG MAKLUMAT


 

8.0 – Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.


 

8.2 – Menyusun maklumat mengikut ketentuan.


 

8.3 – Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun.


 

BIDANG ESTETIK


 

11.0 – Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif.


 

11.3 – Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre.

A. KATA HUBUNG


 

B. PERIBAHASA

Keberanian


 

Patriotik


 

Tanggungjawab


 

Rasional


 

Mencirikan


 

Membuat kesimpulan

Minggu 21

18-22/5/09


 

Peperiksaan Pertengahan Tahun


 


 


 


 

Minggu 22

25-29/5/09


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Minggu 23

1-5/6/09

Minggu 24

8-12/6/09


 

Cuti Pertengahan Tahun


 


 


 

Tajuk : Ibu Negara Malaysia


 


 

Komsas : Puisi Tradisional


 

i) Puteri Turun Ke Dunia

BIDANG INTERPERSONAL


 

4.0 – Membuat pertimbangan untuk mencapai keputusan.


 

4.1 – Mengesan kecondongan pendapat dan menimbangkan pelbagai pilihan untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.


 

BIDANG MAKLUMAT

7.0 – Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber

yang didengar, dibaca dan ditonton.


 

7.1 – Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.


 

8.0 – Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.


 

8.1 – Menyaring maklumat mengikut klasifikasi.


 

8.5 – Mentafsirkan maklumat yang telah dipilih secara rasional untuk membuat inferens.


 

BIDANG ESTETIK


 

10.0 – Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya satera.


 

10.5 – Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi.


 

12.0 – Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik.


 

12.3 – Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohensif.

A. KATA SERU


 

B. KATA TANYA


 

C. KATA PERONTAH

Keberanian


 

Patriotik


 

Tanggungjawab


 

Rasional


 

Kasih sayang


 

Kejujuran


 

Membuat analogi


 

Membandingkan dan membeza


 

Menilai

  


 

   


 


 

SEMESTER 2

MINGGU

SASTERA / TAJUK-TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM BAHASA

NILAI MURNI

KBT

Minggu 25

15-19/6/09


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Minggu 26

22-26/6/09


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Minggu 27

29/6-3/7/09


 

Tajuk : Indahnya Bumi Kenyalang


 

i) Lima Langkawi


 


 

Komsas : Prosa Tradisional


 

i) Susur galur Asal Usul Negeri Melaka

BIDANG INTERPERSONAL


 

4.0 – Membuat pertimbangan untuk mencapai keputusan.


 

4.2 – Menjelaskan dan membuktikan pertimbangan secara rasioanal dan adil bagi meyakinkan pihak yang terlibat.


 

5.0 – Memujuk untuk mempengaruhi pihal lain yang melakukan sesuatu.


 

5.1 – Berbicara dan merayu dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang dapat memberikan kesan memujuk untuk mendapatkan sesuatu.


 

BIDANG MAKLUMAT


 

7.0 – Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.


 

7.6 – Membezakan fakta dengan pandangan dalam bahan yang dirujuk.


 

8.0 – Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.


 

8.7 – Menilai secara keseluruhan sesuatu maklumat dengan memberikan alasan yang kukuh.


 

8.8 – Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah.


 


 

BIDANG ESTETIK


 

10.0 – Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya satera.


 

10.1 – Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.


 

10.6 – Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.


 

12.0 – Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kretif.


 

12.3 – Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan kohensif.


 

12.6 – Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.

A. KATA PENGUAT


 

B. KATA PENEGAS


 

C. KATA NAFI


 

D. KATA PEMERI

Kesyukuran


 

Keberanian


 

Kasih sayang


 

Patriotik

Membuat kesimpulan


 

Menilai


 

Minggu 28

6-10/7/09


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Minggu 29

13-17/7/09


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Minggu 30

20-24/7/09

Tajuk :


 

i) Sukan Memanah


 

ii) Pahlawan Perkasa

BIDANG INTERPERSONAL


 

5.0 – Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk melakukan sesuatu.


 

5.2 – Menggunakan hujah yang bebas dan meyakinkan untuk mempengaruhi pihak lain dalam pelbagai situasi.


 

5.3 – Merayu dengan menggunakan strategi yang berkesan untuk memujuk pihak lain.


 

BIDANG MAKLUMAT


 

7.0 – Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.


 

7.4 – Membaca pantasa secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak, dan bahan elektronik.


 

8.0 – Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.


 

8.8 - Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah.


 

9.0 – Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu.


 

9.4 – Menyedikan hujah dan alasan serta menyampaikan maklumat untuk sesuatu pembentangan.


 

BIDANG ESTETIK


 

10.0 – Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya satera


 

10.3 - Menyatakan bentuk dan nada.


 

12.0 – Menghasilkan penulisan kretif dan bukan kreatif.

Kata Sendi Nama


 

Kata Arah


 

Kata Bilangan


 

Kata Bidalan

Patriotik


 

Keyakinan


 

Keberanian


 

Tanggungjawab

Menjana idea


 

Menganalisis


 

Merumus


 

Meringkas

Minggu 31

27-31/7/09


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Minggu 32

3-7/8/09


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Minggu 33

10-14/8/09

Minggu 34

17-21/8/09


 

Peperiksaan Pertengahan Penggal Dua


 


 


 


 


 


 

Minggu 35

24-28/8/09


 

Cuti

Tajuk :


 

i) Internet Jaringan Maklumat


 

ii) Taman Negara Gading

BIDANG INTERPERSONAL


 

1.0 – Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan manusia.


 

1.4 – Bersoal jawab bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan.


 

1.6 – Menyatakan perasaan secara berterus terang dan beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalkan hubungan.


 

6.0 – Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.


 

6.2 – Menggunakan perkataan, ungkapan, ayat dan laras bahasa yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhimatan.


 

6.3 – Mengambil tindakan susulan terhadap pihak tertentu yang berkaitan dengan barangan dan perkhidmatan.


 

BIDANG MAKLUMAT


 

9.0 – Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu.


 

9.2 – menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.


 

9.3 – Menyediakan kerangka penyampaian dan bahan edaran untuk membuat pembentangan.


 

9.4 – Menyediakan hujah dan alasan serta menyampaikan maklumat untuk sesuatu pembentangan.


 

BIDANG ESTETIK


 

10.0 - Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya satera.


 

10.1 – Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.


 

11.2 – Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya satera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif.

Kata Pascakata


 

Kata Bantu

Kesyukuran


 

Menghargai


 

Tanggungjawab


 

Kerjasama

Menganalisis


 

Meramal


 

Membuat kesimpulan

Minggu 36

1-4/9/09


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Minggu 37

7-11/9/09

Tajuk :


 

i) Belia Harapan Bangsa


 

ii) Pengembaraan Mesteri

BIDANG INTERPERSONAL


 

6.0 – Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.


 

6.2 – Menggunakan perkataan, ungkapan, ayat dan laras bahasa yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhimatan.


 

BIDANG MAKLUMAT


 

7.0 – Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.


 

7.3 – Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lajut.


 

8.0 – Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.


 

8.7 – Menilai secara keseluruhan sesuatu maklumat dengan memberikan alasan yang kukuh.


 

BIDANG ESTETIK


 

10.0 – Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.


 

10.4 – Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran.


 

11.0 – Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif.


 

11.2 – Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya satera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif.

Kata Ganda


 

Kata Majmuk


 

Kata-kata Hikmah

Kebersihan Fizikal dan Mental


 

Semangat Kemasyarakatan


 

Keberanian


 

Keyakinan

Menganalisis


 

Mengenalpasti fakta dan pendapat


 


 

Menyatakan idea utama

Minggu 38

14-18/9/09

Tajuk :


 

i) Pulau Percutian


 

ii) Alam Warisan Kita

BIDANG INTERPERSONAL


 

1.0 – Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.


 

1.1 – Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, intonasi dan nada yang sesuai.


 

1.6 – Menyatakan perasaan secara berterus terang dan beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalkan hubungan.


 

BIDANG MAKLUMAT


 

7.0 – Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.


 

7.4 – Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik.


 

7.5 – Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan.


 

BIDANG ESTETIK


 

10.0 – Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya satera.


 

10.5 – Menghuraikan maksud gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi.


 

11.0 – Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif.


 

11.1 – Mengenalpasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera menggunakannya dalam penulisan bukan kreatif.

Imbuhan Pinjaman


 

Frasa


 

Pola Ayat dasar

Menghargai


 

Kerjasama


 

Semangat kemasyarakatan

Merumus


 

Mengelaskan

Minggu 39

21-25/9/09

Tajuk :


 

i) Belian Kayu Bernilai


 

ii) Jelapang Padi Kita

BIDANG INTERPERSONAL


 

1.0 – Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.


 

1.2 – Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang duperihalkan oleh orang lain.


 

1.4 – Bersoal jawab secara bertatsusila tentang sesuatu perkara denhan menggunakan pelbagai soalan.


 

1.6 – Menyatakan perasaan secara berterus terang dan beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalkan hubungan.


 

BIDANG MAKLUMAT


 

7.0 – Mendapatkan maklumat untuk keperluan tertentu.


 

7.6 – Membezakan fakta dengan pandangan dalam bahan yang dirujuk.


 


 


 

8.0 – Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.


 

8.1 – Menyaring maklumat mengikut klasifikasi.


 

BIDANG ESTETIK


 

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.


 

10.6 – Mengulas karya satera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.


 

11.0 – Menguasai gaya bahsa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif.


 

11.1 – Mengenalpasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif.

Ayat Tanya


 

Ayat Tunggal


 

Penjodoh Bilangan

Bekerjasama


 

Semangat Kemasyarakatan


 

Kesyukuran


 

Hormat-menghormati

Mengesan fakta


 

Membanding-beza


 

Mencari maklumat


 

Mencari Istilah

Minggu 40

28/9-2/10/09

Tajuk :


 

i) Sumber Mineral


 

ii) Tukang Emas

BIDANG INTERPERSONAL


 

1.0 – Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.


 

1.3 – Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai.


 

1.4 – Menyatakan perasaan secara berterus terang dan beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalkan hubungan.


 

1.5 – Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi.


 

BIDANG MAKLUMAT


 

7.0 – Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.


 

7.6 – Membezakan fakta dengan pandangan dalam bahasa yang dirujuk.


 

8.0 – Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.


 

8.5 – Mentafsirkan maklumat yang telah dipilih secara rasional untuk membuat inferens.


 

BIDANG ESTETIK


 

11.0 – Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif.


 

11.2 – Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya satera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif.

Susunan Ayat Tunggal


 

Ayat Seruan


 

Peribahasa

Menghargai


 

Kesyukuran

Menilai


 

Menjana idea

Minggu 41

5-9/10/09


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Minggu 42

12-16/10/09

Tajuk :


 

i) Sastera Tradisional Warisan bangsa


 

ii) Jasamu Dalam Ingatan

BIDANG INTERPERSONAL


 

2.0 – Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.


 

2.1 – Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincanagan.


 

2.2 – Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi.


 

BIDANG MAKLUMAT


 

8.0 – Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.


 

8.4 – mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu.


 

8.5 – Mentafsirkan maklumat yang telah dipilih secara rasional untuk membuat inferens.


 

BIDANG ESTETIK


 

11.0 – Mneguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif.


 

11.3 – Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre.


 

12.0 – Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif.


 

12.2 – Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.


 

Ayat pasif


 

Ayat Aktif

Menghormati


 

Menghargai

Membuat ramalan


 

Membuat Inferns


 

Mencari Maklumat


 

Minggu 43

19-23/10/09

Tajuk :


 

i) parlimen Negara Kita


 

ii) Angkasa Lepas

BIDANG INTERPERSONAL


 

2.0 – Meberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.


 

2.1 – Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.


 

2.5 – Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan.


 

5.0 – Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain melakukan sesuatu.


 

5.2 – Menggunakan hujah yang bernas dan meyakinkan untuk mempengaruhi pihak lain dalam pelbagai situasi.


 

BIDANG MAKLUMAT


 

8.0 – Memproses maklumat yang telah dipilih secara rasional untuk membuat inferens.


 

8.6 – Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima, menambah atau menolak.


 

9.0 – Menyampaikan maklumat untuk keperluan tertentu.


 

9.1 – Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohensif.


 

BIDANG ESTETIK


 

11.0 – Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif.


 

11.1 – Mengenalpasti gaya bahasa dalam karya bukan satera serta menggunakannya dalam penulisan bukan kreatif.

Ayat Majmuk Gabungan


 

Ayat Majmuk Pancangan Relatif

Berbangga


 

Menghargai

Mencari maklumat


 

Menilai

Minggu 44

26-30/10/09


 


 


 


 


 


 


 


 

Minggu 45

2-6/11/09


 

Peperiksaan Akhir Tahun


 

Minggu 46

9-13/11/09


 

Tajuk :


 

i) Cuti Akhir Tahun

BIDANG INTERPERSONAL


 

3.0 – Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat.


 

3.2 – Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain secara terbuka untuk mencapai kata sepakat.


 

BIDANG MAKLUMAT


 

8.0 – Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.


 

8.7 – Menilai secara keseluruhan sesuatu maklumat dengan memberikan alasan yang kukuh.


 

BIDANG ESTETIK


 

12.0 – Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif.


 

12.5 – Membina baris puisi dengan kemas dan indah.

Ayat Komplemen.


 

Ayat Keterangan

Kebebasab


 

Berdikari


 

Bertanggungjawab

Menjana idea


 

Membuat keputusan

No comments:

Post a Comment